Obchodní podmínky

 1. Vztahy mezi poskytovatelem a uživateli
  1. „Poskytovatel” služeb je portál www.edufix.cz., IČ: 03693929.
  2. Na webových stránkách poskytovatele služeb (www.edufix.cz) se mohou registrovat dva typy uživatelů – "lektor" a "student".
  3. Lektor využívá platformu pro správu a prodej svých video kurzů.
  4. Student se registruje v zájmu studia video kurzů poskytovaných lektory.
  5. Poskytovatel nezaměstnává lektory. Poskytuje platformu pro správu a prodej jejich video kurzů. Poskytovatel není zodpovědný za vztahy mezi lektory a studenty. Není zodpovědný za rozepře, škody nebo ztráty jakéhokoliv druhu, které mohou vyvstat ze vztahu lektora a studenta.
  6. Uživatelský účet (email) je nepřenosný na jiné uživatele. Při porušení může být účet zablokován bez nároku na náhradu za zaplacený obsah.
  7. Video kurz je majetkem lektora, který jej dobrovolně poskytuje portálu Edufix.cz. Na veškeré video kurzy se vztahuje Zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Stahování video kurzů a jejich poskytování třetím osobám mimo portál Edufix.cz je považováno za trestný čin a porušením této podmínky může být mimojiné zablokován uživatelský účet bez nároku na náhradu za zaplacený obsah.
  8. Uživatelé (lektor i student) registrací na portále projevují souhlas s těmito podmínkami a zavazují se dodržovat pravidla v nich uvedená.
  9. Poskytovatel umožňuje lektorům využívat tyto služby:
   1. Nahrání souborů (video kurzů) na portál.
   2. Prodej kurzů na webových stránkách poskytovatele.
   3. Správu kurzů.
   4. Další služby spojené s prezentací kurzů.
  10. Poskytovatel umožňuje studentům objednávat a studovat vybrané kurzy na stránkách poskytovatele.
  11. Pro využívání výše uvedených služeb je nutná registrace uživatelů.
  12. Uživatel registrací a zaškrtnutím pole "Souhlasím s obchodními podmínkami" vyjádřuje souhlas se zasíláním podobných informací o předmětech a kurzech, do nichž se již registrovali. Uživatel má právo kdykoliv se z tohoto odběru odhlásit v jakémkoliv emailu zaslaném poskytovatelem.
 2. Uživatelský obsah
  1. „Uživatelský obsah” představuje veškeré informace nahrané uživatelem. Tvoří ho veškeré materiály, informace, design, komunikace, texty, grafika, odkazy, animace, ilustrace, audia, videa, pdf soubory, fotografie, obrázky, nápady nebo ostatní data nahraná uživatelem.
  2. Za veškerý uživatelský obsah jsou odpovědní uživatelé. Uživatelé jsou oprávněni umístit na server pouze takový uživatelský obsah, který je v souladu s následujícími body:
   1. nesmí porušovat autorská práva, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová;
   2. nesmí podněcovat k nenávisti vůči skupině osob a podporovat nebo propagovat hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka;
   3. nesmí obsahovat nepravdivý údaj o jiné osobě a tím ohrozit její dobré jméno nebo jí způsobit jinou vážnou újmu;
   4. nesmí šířit škodlivé soubory;
   5. nesmí na server umisťovat soubory jakéhokoliv pornografického charakteru.
  3. Poskytovatel kontroluje kvalitu uživatelského obsahu před jeho zvřejněním na webových stránkách, není však za tento obsah odpovědný. Není také povinen publikovat každý soubor nahraný uživatelem.
  4. Poskytovatel odpovídá za uživatelský obsah pouze tehdy, pokud je prokazatelné, že mohl vědět o protiprávnosti jednání uživatele a neučinil opatření vedoucí k odstranění takového uživatelského obsahu. Zároveň poskytovatel nemá povinnost sledovat uživatelský obsah a cíleně vyhledávat protiprávní jednání uživatelů.
  5. Poskytovatel má právo odstranit uživatelský obsah, pokud dojde k porušení těchto podmínkek či jiného práva ze strany uživatele.
  6. Poskytovatel není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, způsobenou ztrátou nebo poškozením uživatelského obsahu. Za zálohu vlastních dat je zodpovědný uživatel.
  7. Lektoři mají možnost kdykoliv smazat svůj kurz z portálu. Přístup do placené části kurzu však zůstane uživatelům, kteří za kurz zaplatili.
  8. Uživatelé jsou oprávněni odškodnit poskytovatele za veškerou škodu, která mu vznikne porušením těchto podmínek ze strany uživatele.
 3. Nákup a prodej online kurzů
  1. Poskytovatel není plátcem DPH. Cena uvedená u kurzu je vždy aktuální a konečná.
  2. Platbu za video kurz je možné provést převodem z bankovního účtu nebo platební kartou.
  3. Po obdržení platby (max. 48 hodin) se studentovi odemknou zpoplatněné části kurzu.
  4. Po obdržení platby získá student přístup do zpoplatněných částí kurzu po dobu jednoho roku. Pokud jsi kurz zakoupil(a) před 17.8.2018, napiš nám na email info@edufix.cz.
  5. Platbu za kurz obdrží poskytovatel. Vyúčtování s lektorem probíhá na základě Smlouvy o zprostředkování uzavřené mezi lektorem a poskytovatelem před začátkem spolupráce.
 4. Práva a povinnosti poskytovatele
  1. Poskytovatel negarantuje spolehlivost, platnost, správnost a pravdivost uživatelského obsahu a nezaručuje uživatelům (lektorům i studentům) úspěch spojený s využitím služeb poskytovatele.
  2. Na portále se mohou vyskytnout odkazy na jiné webové stránky. Poskytovatel je žádným způsobem nekontroluje. Nemá žádnou zodpovědnost za ostatní weby. Uživatel musí volit vhodné kroky při výběru vstupu na ostatní weby, aby ochránil své informace.
  3. Lektor poskytuje portálu svoje know­how, svůj hlas, obrázky, jméno a Poskytovatel se zavazuje využívat je pouze v nabídkách na portále edufix.cz.
  4. Poskytovatel má právo měnit rozsah a funkčnost služeb. Ty mohou být úpravami omezeny či odstraněny. Poskytovatel není povinnen o těchto změnách informovat uživatele a uživateli tudíž nevzniká nárok na náhradu škod plynoucích ze změny rozsahu a funkčnosti služeb.
  5. Poskytovatel nezaručuje nepřetržitou dostupnost a úplnou funkčnost všech služeb a neodpovídá za jakoukoli škodu, která uživateli může vzniknout v souvislosti s využitím služeb.
  6. Poskytovatel nezaručuje dostupnost a správnost uživatelskéh obsahu a není odpovdědný za jeho případnou ztrátu.
  7. Poskytovatel nazaručuje, že je veškerý uživatelský obsah v souladu s právními předpisy.
 5. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto podmínky vycházejí z Právního řádu ČR. Jsou v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění) a s ustanovením § 6 zákona o některých službách informační společnosti)
  2. Poskytovatel má právo kdykoli změnit znění těchto podmínek.
  3. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 19.09.2017.