Košík je prázdný

Obchodní podmínky

 1. Vztahy mezi poskytovatelem, dodavateli a uživateli
  1. Edufix.cz (dále jen "Poskytovatel") provozuje a spravuje portál pro zprostředkování online doučování. Portál je provozován prostřednictvím společností Online Tutoring s.r.o. IČO: 09745971 (sídlo společnosti: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, spisová značka: C 341722 vedená u Městského soudu v Praze).
   Edufix pronajímá portál a související služby dodavatelům ("dále jen lektor") nabízejícím služby v podobě online doučování.
  2. Poskytovatel zprostředkovává uzavření Zprostředkované smlouvy na využití služeb (nákup online kurzu) mezi Uživatelem (dále jen "student") a Dodavatelem (lektorem). K uzavření Zprostředkované smlouvy dojde odesláním objednávky ze strany Uživatele (studenta) a úhradou služby (online kurzu). Úhradou platby a jejím připsáním na bankovní účet Edufix za objednané služby Uživatel splní svou povinnost vůči Dodavateli.
  3. Výhradním majitelem online kurzu je Dodavatel (lektor). Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.
 2. Uživatelský obsah
  1. „Uživatelský obsah” představuje veškeré informace nahrané uživatelem. Tvoří ho veškeré materiály, informace, design, komunikace, texty, grafika, odkazy, animace, ilustrace, audia, videa, pdf soubory, fotografie, obrázky, nápady nebo ostatní data nahraná uživatelem.
  2. Za veškerý uživatelský obsah jsou odpovědní uživatelé. Uživatelé jsou oprávněni umístit na server pouze takový uživatelský obsah, který je v souladu s následujícími body:
   1. nesmí porušovat autorská práva, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová;
   2. nesmí podněcovat k nenávisti vůči skupině osob a podporovat nebo propagovat hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka;
   3. nesmí obsahovat nepravdivý údaj o jiné osobě a tím ohrozit její dobré jméno nebo jí způsobit jinou vážnou újmu;
   4. nesmí šířit škodlivé soubory;
   5. nesmí na server umisťovat soubory jakéhokoliv pornografického charakteru.
  3. Poskytovatel kontroluje kvalitu uživatelského obsahu před jeho zvřejněním na webových stránkách, není však za tento obsah odpovědný. Není také povinen publikovat každý soubor nahraný uživatelem.
  4. Poskytovatel odpovídá za uživatelský obsah pouze tehdy, pokud je prokazatelné, že mohl vědět o protiprávnosti jednání uživatele a neučinil opatření vedoucí k odstranění takového uživatelského obsahu. Zároveň poskytovatel nemá povinnost sledovat uživatelský obsah a cíleně vyhledávat protiprávní jednání uživatelů.
  5. Poskytovatel má právo odstranit uživatelský obsah, pokud dojde k porušení těchto podmínkek či jiného práva ze strany uživatele.
  6. Poskytovatel není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, způsobenou ztrátou nebo poškozením uživatelského obsahu. Za zálohu vlastních dat je zodpovědný uživatel.
  7. Lektoři mají možnost kdykoliv smazat svůj kurz z portálu. Přístup do placené části kurzu však zůstane uživatelům, kteří za kurz zaplatili.
  8. Uživatelé jsou oprávněni odškodnit poskytovatele za veškerou škodu, která mu vznikne porušením těchto podmínek ze strany uživatele.
 3. Nákup a prodej online kurzů
  1. Platbu za online kurz je možné provést převodem na bankovní účet nebo platební kartou.
  2. Po obdržení platby dojde k uzavření Zprostředkované smlouvy mezi lektorem a studentem. Studentovi se tímto odemknou zpoplatněné části kurzu.
  3. Po obdržení platby získá student přístup do zpoplatněných částí kurzu po dobu jednoho roku.
  4. Platba za online kurz probíhá na účet Poskytovatele. Odměnou Poskytovatele za pronájem portálu a souvisejících služeb je Provize, jejíž výše je stanovená na základě Smlouvy o zprostředkování uzavřené mezi Lektorem a Poskytovatelem před začátkem spolupráce.
 4. Práva a povinnosti poskytovatele
  1. Poskytovatel negarantuje spolehlivost, platnost, správnost a pravdivost uživatelského obsahu a nezaručuje uživatelům (lektorům i studentům) úspěch spojený s využitím služeb poskytovatele.
  2. Na portále se mohou vyskytnout odkazy na jiné webové stránky. Poskytovatel je žádným způsobem nekontroluje. Nemá žádnou zodpovědnost za ostatní weby. Uživatel musí volit vhodné kroky při výběru vstupu na ostatní weby, aby ochránil své informace.
  3. Lektor poskytuje portálu svoje know-how, svůj hlas, obrázky, jméno a Poskytovatel se zavazuje využívat je pouze v nabídkách na portále edufix.cz.
  4. Poskytovatel má právo měnit rozsah a funkčnost služeb. Ty mohou být úpravami omezeny či odstraněny. Poskytovatel není povinnen o těchto změnách informovat uživatele a uživateli tudíž nevzniká nárok na náhradu škod plynoucích ze změny rozsahu a funkčnosti služeb.
  5. Poskytovatel nezaručuje nepřetržitou dostupnost a úplnou funkčnost všech služeb a neodpovídá za jakoukoli škodu, která uživateli může vzniknout v souvislosti s využitím služeb.
  6. Poskytovatel nezaručuje dostupnost a správnost uživatelskéh obsahu a není odpovdědný za jeho případnou ztrátu.
  7. Poskytovatel nezaručuje, že je veškerý uživatelský obsah v souladu s právními předpisy.
  8. Uživatelský účet (email) je nepřenosný na jiné uživatele. Při porušení má Poskytovatel právo účet zablokován bez nároku na náhradu za zaplacený obsah.
  9. Na veškeré online kurzy se vztahuje Zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Stahování online kurzů a jejich poskytování třetím osobám mimo portál Edufix.cz je považováno za trestný čin a porušením této podmínky může být mimo jiné zablokován uživatelský účet bez nároku na náhradu za zaplacený obsah.
 5. Mimosoudní řešení sporů
  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto podmínky vycházejí z Právního řádu ČR. Jsou v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění) a s ustanovením § 6 zákona o některých službách informační společnosti)
  2. Poskytovatel má právo kdykoli změnit znění těchto podmínek.
  3. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 19.09.2017.