Košík je prázdný

Příprava na druhý zápočtový test

O kurzu

V dnešním kurzu budeme řešit typové příklady, které by nás mohly potkat v druhém zápočtovém testu.

 

1a) Pojmenujte následující sloučeniny 

\([Cr(NH_3)_4(OH)_2]ClO_2 \\ [VCl_6]^- \\ H[Au(CN)_2] \\ [Ni(PBr_3)_4]\)

1b) Napište vzorce následujících sloučenin

ion diaqua-bis(glycinato)zlatitý
hydrogensíran dikarbonyl-bis(oxalato)vanadičný
diaqua-tetrachlorochromitan tetraaqua-dichlorochromitý
ion triammin-chloroplatnatý

 

2) Nakreslete strukturní vzorec s vyznačením všech vazeb mezi kovem a ligandy.
fac-trikarbonyl-tris(nitrato)kobaltitý komplex

 

3) Sloučenina obsahuje \(1\:K^I,\:1\:Pd^{II},\:3\:I^-, 3\:NH_3\). Ve vodném roztoku disociuje na jednu kationtovou a jednu aniontovou částici. Určete vzorec látky, pojmenujte ji, nakreslete izomery (pokud existují) a určete elektronovou konfiguraci centrálního kovu.

 

4) Tabulka. Každý řádek v tabulce popisuje chování nějakého kationtu v roztoku při měnícím se pH. My máme za úkol přiřadit dané kationty do správných řádků. (viz video)


5) Rozhodněte, ve které sloučenině je vazba kov-nekov kovalentnější. Zdůvodněte.

\(SnBr_4\) nebo \(SnI_4\)

 

6) Doložte iontovou rovnicí, že anion \(OCN^-\) má ve vodném roztoku bazický/kyselý charakter a doplňte konjugovanou kyselinu a bázi.

 

7) Rozhodněte, která ze sloučenin je silnější báze. Zdůvodněte.

\(Cu(OH)_2\) nebo \(Ca(OH)_2\)

 

8) Které z následujících mohou být ligandy?

\(H_2S,\:Cl^-,\:NO_3^-,\:PH_4^+,\:CH_4,\:H_3O^+\)

 

9) Nakreslete Lewisovy vzorce daných sloučenin. Určete hybridizaci centrálního atomu a tvar molekuly. Rozhodněte, zda má molekula dipólový moment a zda může z pohledu centrálního atomu vystupovat jako Lewisova báze/kyselina.

Fluorid arsenitý, fluorid hlinitý

 

10) Popište chemickou rovnicí následující děje

a) laboratorní příprava bromu
b) výroba hydrazinu z chloru a amoniaku
c) reakce hydroxidu vápenatého s kyselinou sírovou
d) reakce dokládající oxidační vlastnosti peroxidu vodíku
e) hydrolýza chloridu titaničitého
f) reakce manganistanu alkalického kovu s peroxidem v kyselém prostředí
g) doložte chemickými rovnicemi amfoterní charakter oxidu chromitého
h) doložte chemickými rovnicemi postupnou výrobu kyseliny dusičné z dusíku (není třeba vyčíslovat)

Daniel Kortus

Daniel Kortus

Danovi je 29 let a studuje Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Ač matematika není jeho hlavním oborem, doučuje ji již od střední školy. Při vysvětlování látky klade důraz na její pochopení a snaží se, aby k matice studenti přistupovali s pozitivním přístupem.
Danův Instagram: https://www.instagram.com/kortus.daniel/

Jak ostatní hodnotí Daniela:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 1 hod 43 min Počet lekcí: 7 Studenti: 80
  • Seznam lekcí

  • Úvod
  • Lekce 1
  • Lekce 2
  • Lekce 3
  • Lekce 4
  • Lekce 5
  • Lekce 6