Košík je prázdný

Příprava na první zápočtový test

O kurzu

V dnešním kurzu probereme typové příklady na první zápočtový test.

 

1a) Pojmenujte následující sloučeniny.
- \(CsAl(SiO_3)_2\)\(LiCr(NO_3)_4.3H_2O\)\(COI_2\)\(HPO_4^{2-},\:Be_2(Si_2O_6),\:PbHCl_3,\:K_2CrO_4,\:XeO_4\)

1b) Napište vzorce následujících sloučenin
- anion thiosíranový, kyselina peroxouhličitá, stiban, chlorid-oxid titaničitý, kyselina chlorosírová, hydrazinium(1+), rhenistan cesný, pentavanadičnan trisodný

 

2) Napište úplnou elektronovou konfiguraci daných atomů/iontů a zakroužkujte konfiguraci valenční vrstvy.
\(_{34}Se\)
\(_{26}Fe^{2+}\)
\(_{35}Br^-\)

 

3a) Napište přípustné hodnoty kvantových (n,l,m) čísel pro 4d orbitaly.

3b) Uvedené soubory kvantovách čísel (n,l,m,s) mohou obsahovat nepřípustné hodnoty. Označte případné chyby a sadu opravte. Podle hlavního a vedlejšího kvantového číslo rozhodněte, o jaký orbital se jedná.
- 2,1,-1,0 a 4,3,-2, \(1\over 2\)

3c) Zakreslete do souřadnicového systému \(p_z\) orbital. Vyznačte do jeho laloků znaménka vlnové funkce a polohu angulárních nodálních ploch.

 

4a) Přiřaďte daným prvkům hodnoty ionizačních energií. 
- prvky: S, O, Ga
- ionizační energie: \(1000\:kJ/mol,\:1314\:kJ/mol\:a\:579kJ/mol\)

4b) Přiřaďte daným prvkům hodnoty kovových poloměrů.
- prvky: Al, Mg, K
- poloměry: \(127\:pm,\:138\:pm,\:203\:pm\)

4c) Přiřaďte daným iontům hodnoty iontových poloměrů.
- prvky: \(Pb^{2+},\:Ti^{4+},\:Pb^{4+}\)
- poloměry: \(133\:pm,\:92\:pm,\:61\:pm\)

 

5a) Podle znalosti trendu elektronegativity rozhodněte, zda má Arsen vyšší či nižší elektronegativitu než dusík. Vysvětlete.

5b) Na základě znalosti trendu elektronegativity seřaďte následující sloučeniny podle rostoucí iontovosti vazby.
\(KCl, \:KBr,\:CaBr_2\)

 

6a) Rozhodněte, který z nákresů atomových orbitalů znázorňuje jejich účinný překryv (viz. obrázek ve videu). Jakého typu bude vzniklý molekulový orbital? Do laloků orbitalů napište znaménka vlnové funkce tak, aby vznikl protivazebný orbital.

6b) Sestavte diagram molekulových orbitalů pro částice \(N_2^+,N_2^{2-}\). Rozhodněte a odůvodněte, ve které z daných částit bude kratší vazba.

 

7a) Vyčíslete následující rovnice a potvrďte/opravte dana tvrzení.
\(BCl_3(g)+H_2O(l) \to HCl(aq)+H_3BO_3(aq)\)... tvrzení: Zvýšíme-li tlak, rovnováha reakce se posune k produktům.
\(CaCO_3(s)+HCl(aq) \to CaCl_2(aq)+CO2(g)+H_2O\)... tvrzení: Zvýšíme-li tlak, rovnováha reakce se posune k produktům.
\(P_4+Ca(ClO)_2+H_2O \to Ca_2P_2O_6+HCl\)... tvrzení: Zvýšíme-li kyselost reakční směsi, rovnováha reakce se posune k výchozím látkám.

7b) Zapište vyčíslené chemické rovnice následujících reakcí.
- Tavením molybdenu s dusičnanem sodným a uhličitanem sodným vzniká molybdenan sodný, dusitan sodný a z reakční směsi uniká oxid uhličitý.
- Tavením sulfidu antimonitého se železem vzniká čistý antimon a sulfid železnatý.

7c) Zapište vyčíslenou chemickou rovnici následujících reakcí nebo reakční schéma doplňte.
- příprava bromu
- příprava oxidu dosnatého
\(H_2O_2+KMnO_4+H_2SO_4 \to\)
- reakce jodu se sulfanem
- reakce chloritanu barnatého s kyselinou sírovou

 

8a) Pojmenujte následující sloučeniny.
- \(CuSO_4.7H_2O\)\(Ca_5Cl(PO_4)_3\)\(SO_2Cl_2\)\(ClO_4^{-},\:NaHCO_3,\:NF_3,\:KH_4IO_6,\:Na_2Cr_4O_{13}\)

8b) Napište vzorce následujících sloučenin
- azid hlinitý, chlorid-trifluorid titaničitý, amid karbonylu, jodid oxonia, hydrogensíran zinečnatý, hydrid vápenatý

 

9) Napište elektronovou konfiguraci daných atomů/iontů pomocí vzácných plynů. Určete počet nevazebných elektronů.
\(_{21}Sc\)
\(_{37}Rb^{+}\)

 

10a) Uvedené soubory kvantovách čísel (n,l,m,s) mohou obsahovat nepřípustné hodnoty. Označte případné chyby a sadu opravte. Podle hlavního a vedlejšího kvantového číslo rozhodněte, o jaký orbital se jedná.
- 1,0,0, \(1\over 2\) a 2,1,-2, \(-1\over 2\)

10b) Napište přípustné hodnoty kvantových (n,l,m) čísel pro 3p orbitaly.

10c) Zakreslete do souřadnicového systému \(d_{xy}\) orbital. Vyznačte do jeho laloků znaménka vlnové funkce a polohu angulárních nodálních ploch.

 

11a) Přiřaďte daným prvkům hodnoty ionizačních energií. 
- prvky: Sr, Rb, Cs
- ionizační energie: \(550\:kJ/mol,\:403\:kJ/mol\:a\:376\:kJ/mol\)

11b) Přiřaďte daným prvkům hodnoty kovových poloměrů.
- prvky: Cl, Se, S
- poloměry: \(102\:pm,\:105\:pm,120\:pm\)

11c) Přiřaďte daným iontům hodnoty iontových poloměrů.
- prvky: \(Fe^{2+},\:Ti^{2+},\:Fe^{3+}\)
- poloměry: \(61\:pm,\:55\:pm,\:86\:pm\)

 

12a) Podle znalosti trendu elektronegativity rozhodněte, zda má křemík vyšší či nižší elektronegativitu než síra. Vysvětlete.

12b) Na základě znalosti trendu elektronegativity seřaďte následující sloučeniny podle klesající iontovosti vazby.
\(BeCl_2, \:BCl_3,\:CaCl_2\)

 

13a) Rozhodněte, který z nákresů atomových orbitalů znázorňuje jejich účinný překryv (viz. obrázek ve videu). Jakého typu bude vzniklý molekulový orbital? Do laloků orbitalů napište znaménka vlnové funkce tak, aby vznikl vazebný orbital.

13b) Sestavte diagram molekulových orbitalů pro částice \(B_2,O_2^{2+}\). Rozhodněte a odůvodněte, zda jsou tyto molekuly paramagnetické/diamagnetické.

 

14a) Vyčíslete následující rovnice a potvrďte/opravte dana tvrzení.
\(NaClO+Cr_2(SO_4)_3+KOH \to NaCl+K_2SO_4+K_2CrO_4+H_2O\)... tvrzení: Snížíme-li pH, rovnováha se posune k výchozím látkám.
\(ClO_3^-+I^-+H_3O^+ \to I_2+Cl^-+H_2O\)... tvrzení: Zvýšíme-li pH, rovnováha reakce se posune k výchozím látkám.
\(Ca_3(PO_4)_2(s)+C(s)+SiO_2(s) \to P_4(g)+CO(g)+CaSiO_3(s)\)... tvrzení: Snížíme-li tlak, rovnováha reakce se posune k produktům.

7b) Zapište vyčíslenou chemickou rovnici následujících reakcí.
- Manganany v kyselém prostředí disproporcionují na manganistany a pevný oxid manganičitý.
- Tavením oxidu chromitého s dusičnanem sodný a uhličitanem sodným vzniká chroman sodný, dusitan sodný a z reakce uniká oxid uhličitý.

7c) Zapište vyčíslenou chemickou rovnici následujících reakcí nebo reakční schéma doplňte.
- příprava dusíku
- příprava chlorodovíku
- reakce fluoru s oxidem siřičitým
\(NaI+MnO_2+H_2SO_4 \to\)
\(NH_4Cl+NaNO_2 \to\)

Daniel Kortus

Daniel Kortus

Danovi je 29 let a studuje Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Ač matematika není jeho hlavním oborem, doučuje ji již od střední školy. Při vysvětlování látky klade důraz na její pochopení a snaží se, aby k matice studenti přistupovali s pozitivním přístupem.
Danův Instagram: https://www.instagram.com/kortus.daniel/

Jak ostatní hodnotí Daniela:

To nejdůležitější

Délka kurzu: 3 hod 9 min Počet lekcí: 18 Studenti: 65
 • Seznam lekcí

 • Úvod
 • Lekce 1
 • Lekce 2
 • Lekce 3
 • Lekce 4
 • Lekce 5
 • Lekce 6
 • Lekce 7
 • Lekce 8
 • Lekce 9
 • Lekce 10
 • Lekce 11
 • Lekce 12
 • Lekce 13
 • Lekce 14
 • Lekce 15
 • Lekce 16
 • Lekce 17